Bel ons!

+31 (0) 10 45 67 146

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Personeelsbemiddeling

BEGRIPSBEPALING:
A. Opdrachtnemer: USP Resources & Projects BV, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
B. Opdrachtgever: De wederpartij bij een door opdrachtnemer aangegane overeenkomst.
C. Opdracht: De overeenkomst tussen opdrachtgever en de kandidaat
D. Kandidaat: Een natuurlijk persoon die ter vervulling van de omschreven overeenkomst door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever wordt voorgesteld, bemiddeld, gedetacheerd of uitgezonden.

1. ALGEMEEN
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen met de opdrachtnemer en gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tenzij deze geheel dan wel gedeeltelijk niet van toepassing zijn verklaard dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover deze niet strijdig zijn met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Een en ander zal te allen tijde door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever schriftelijk moeten worden bevestigd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dergelijke afwijkende afspraken een en ander met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
1.2 De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.
1.3 Indien Algemene Voorwaarden of inkoopvoorwaarden worden gehanteerd door de opdrachtgever is de toepasselijkheid daarvan uitgesloten indien en voor zover die voorwaarden in strijd zijn met de voorliggende Algemene Voorwaarden.

2. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
2.1 Alle aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door de opdrachtnemer is aangegeven.
2.2 Mondelinge overeenkomsten worden door de opdrachtnemer niet geaccepteerd.
2.3 Indien tijdens de aanbieding of uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat door onvoorziene omstandigheden afwijkingen ten opzichte van de aanbieding aan het licht komen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail op de hoogte brengen.
2.4 Opdrachtnemer en opdrachtgever verplichten zich iedere overeenkomst en iedere wijzigingen op een overeenkomst schriftelijk of per e-mail te bevestigen.
2.5 Er is slechts sprake van een overeenkomst nadat deze door opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd. Eerst dan zal de opdrachtnemer aanvangen met de overeengekomen activiteiten.
2.6 Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich binnen 5 werkdagen overeenkomsten schriftelijk of per e-mail te bevestigen.
2.7 Indien een overeenkomst tussentijds wordt gewijzigd wordt dit gezien als een nieuwe overeenkomst.

3. BESCHRIJVING ACTIVITEITEN
3.1 De activiteiten welke opdrachtnemer ten behoeve van een opdrachtgever uitvoert in het kader van ‘dienstverlening’ zijn vooraf overeengekomen en vastgelegd.
3.2 De activiteiten worden door de opdrachtnemer verricht op basis van verstrekte informatie van opdrachtgever, kandidaat, etc. De opdrachtnemer gaat uit van de correctheid van de verstrekte informatie en is niet verplicht deze informatie te verifiëren.
3.3 Aangaande personeelsbemiddeling zal de opdrachtnemer trachten een of meerdere kandidaten aan de opdrachtgever voor te stellen op basis van de vooraf verstrekte informatie, zoals functie-en/of profielomschrijving, etc.
3.4 Zonder toestemming van de kandidaat wordt geen informatie ingewonnen bij de huidige of voorgaande werkgever(s). De opdrachtgever verplicht zich eveneens aan deze stelregel te houden.

4. BEEINDIGING OPDRACHT
4.1 Een overeenkomst eindigt door vervulling van de overeenkomst, door intrekking van de overeenkomst door de opdrachtgever of opdrachtnemer of door het verstrijken van de overeengekomen periode.
4.2 De verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer met betrekking tot voorgedragen kandidaten blijven na het eindigen van de overeenkomst in stand.
4.3 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
4.3.1 De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
4.3.2 Opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen informatie reden geven te vermoeden dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal of kan nakomen.
4.3.3 De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en aan deze zekerheid niet of gedeeltelijk wordt voldaan.
4.4 De opdrachtnemer is ook bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen tijdens de duur van de overeenkomst welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4.5 Indien de overeenkomst door opdrachtgever wordt ontbonden zijn vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt opdrachtnemer haar aanspraken uit de Wet en Overeenkomst.
4.6 Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

5. HONORARIUM EN KOSTEN
5.1 Voor een opdracht welke is gebaseerd op het tot stand brengen van een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat bedraagt het honorarium dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer is verschuldigd, tenzij anders overeengekomen, 20% van het bruto jaarsalaris van de kandidaat.
5.2 Onder het bruto jaarsalaris wordt verstaan alle geldelijke uitkeringen die een kandidaat op basis van de arbeidsovereenkomst van de opdrachtgever mag eisen. Hieronder vallen tenminste het bruto jaarsalaris inclusief marktwaardetoeslag, vaste voorschotten, de vakantietoeslag en een vaste 13e maand.
5.3 Na voltooiing van de overeenkomst zal het honorarium in overleg met de opdrachtgever worden berekend over het overeengekomen bruto jaarinkomen van de kandidaat zoals bedoeld in artikel 5.2.
5.4 Indien achteraf sprake blijkt een van hogere geldelijke uitkering aan de kandidaat dan is opdrachtgever het hogere honorarium alsnog verschuldigd. Een lager honorarium wordt niet verrekend.
5.5 Externe kosten waaronder begrepen de kosten van advertenties etc. vallen uitdrukkelijk niet onder het honorarium en zijn te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever en kunnen tussentijds door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
5.6 Indien een door de opdrachtnemer voorgedragen kandidaat zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer binnen achttien maanden direct of indirect werkzaam wordt voor de opdrachtgever dan is opdrachtgever met onmiddellijke ingang een honorarium verschuldigd ter grootte van dertig-duizend euro exclusief BTW tenzij de werkelijk geleden schade hoger is, dan zal deze schade in rekening worden gebracht.
5.7 Indien een overeenkomst door de opdrachtgever wordt gewijzigd of geannuleerd kan de opdrachtnemer de gemaakte kosten zoals vermeld in artikel 5.3 in rekening brengen aan de opdrachtgever.
5.8 De opdrachtgever verplicht zich declaraties van de opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, bij het in gebreke blijven waarvan de opdrachtnemer het recht heeft de declaratie te vermeerderen met Euro 50,-- voor administratiekosten en rente van 1 % per maand over het achterstallige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt gezien als een volle maand zonder dat een ingebrekestelling behoeft te worden opgesteld.
5.9 Indien de opdrachtgever aangaande betaling van de declaraties in gebreke blijft is de opdrachtnemer gerechtigd alle buitenrechtelijke kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.10 Het door de opdrachtgever te betalen honorarium luiden in euro’s en zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is aangegeven in de overeenkomst.

6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1 De opdrachtnemer heeft geen resultaatsverplichting. In geval van een overeenkomst is er echter wel sprake van een inspanningsverplichting ten opzichte van de opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer zich verplicht de aan haar verstrekte opdrachten met volledige inzet en naar beste vermogen te zullen uitvoeren.
6.2 Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade die rechtstreeks voortvloeit uit een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
6.3 Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde informatie. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit onvolledigheid of gebrekkigheid in de door of namens opdrachtgever of kandidaat verstrekte informatie.
6.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor enig gevolg van het handelen of nalaten van kandidaten die mede als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer voor opdrachtgever activiteiten uitvoeren. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor verbintenissen door de kandidaat namens hem aangegaan. De opdrachtgever kan aan enig handelen of nalaten van een door hem gekozen kandidaat geen rechten ontlenen om het verschuldigde honorarium aan opdrachtnemer niet te betalen.
6.5 Verkrijging van eventuele noodzakelijke werk- en of andere vergunningen is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden betrekking hebben, ook in geval van activiteiten in het buitenland alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlandse recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
6.6 Opdrachtgever is jegens opdrachtnemer en kandidaat verplicht de lokalen en zaken waarin of waarmee de kandidaat de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de kandidaat in de uitoefening van de activiteiten schade lijdt.
6.7 Opdrachtgever zal er voor zorg dragen dat de kandidaat is verzekerd onder alle normaal gebruikelijk geldende verzekeringen.
6.8 In geval van tijdelijke inzet van personeel kan bij ziekte van de kandidaat langer dan veertien dagen de overeenkomst door opdrachtgever worden beëindigd maar kan door opdrachtgever geen schadeclaim worden ingediend.
6.9 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken die voortvloeien uit (niet-nakoming van) vorenbedoelde verplichtingen, zoals neergelegd in artikel 7:658 BW. Opdrachtgever verleent opdrachtnemer de bevoegdheid zijn aanspraken ter zake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, respectievelijk mede namens opdrachtnemer te gelde te maken.
6.10 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische vertegenwoordiging daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met door opdrachtnemer conform de overeenkomst voor opdrachtgever correct verrichte activiteiten.
6.11 De maximale aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende overeenkomst.

7. OVERIGE BEPALINGEN
7.1 Klachten van opdrachtgever ter zake van de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer dienen door de opdrachtgever bij opdrachtnemer te worden ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van de situatie waartegen de klacht zich richt en deze ter kennis van opdrachtgever is gekomen. Klachten die na die tijd worden ingediend, zijn niet-ontvankelijk.
7.2 Alle geschillen waarin deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het Arrondissement te Rotterdam.

E-mail: info@uspsales.nl